/00

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR PROJECTMANAGEMENT EN BEMIDDELING

ONA B.V.

ONA is een producent van evenementen. In die hoedanigheid verleent ONA bemiddelingsdiensten tussen Opdrachtgever en personen en bedrijven die door Opdrachtgever in de uitvoering van een evenement worden ingezet en verleent ONA ondersteunende diensten ter zake van door of voor een Opdrachtgever georganiseerde evenementen. Deze algemene Voorwaarden bestaan uit drie delen. Algemene bepalingen (deel I) die op alle diensten van toepassing zijn en bepalingen die van toepassing zijn op specifieke diensten (deel II en III).

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel I. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen voor diensten van ONA. De toepasbaarheid van de algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever of Opdrachtnemer is uitgesloten.
 2. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht ook voor volgende Overeenkomsten met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden in te stemmen.
 3. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig bepaalde in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. ONA en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds aangegane overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel II. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ONA: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONA gevestigd aan de Nijverheidsweg 16, 3762ER te Soest.

Bemiddeling / Bemiddelen: het bijeenbrengen en/of faciliteren van twee of meer partijen die voornemens zijn (met elkaar) een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk aan te gaan en daartoe met ONA een overeenkomst zijn aangegaan.

Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege ONA aan Opdrachtgever waaronder maar niet beperkt tot Offertes, prijsopgaven, tarieven en toezeggingen.

Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Offerte.

Offerte: het document waarin de commerciële afspraken en aanvullende afspraken tussen Opdrachtgever en ONA betreffende door ONA uit te voeren diensten zijn opgenomen.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van ONA.

Bemiddelde Opdrachtnemer: een Zelfstandige Opdrachtnemer of een rechtspersoon die, middels bemiddeling door ONA, krachtens overeenkomst van opdracht of aanneming van werk door Opdrachtgever wenst te worden ingehuurd om een of meerdere door de Opdrachtgever te verstrekken opdrachten te verrichten.

Zelfstandige Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon die krachtens overeenkomst van opdracht of aanneming van werk voor eigen rekening, risico en onder eigen verantwoordelijkheid en niet onder leiding en toezicht van een derde werkzaamheden verricht, of werkzaamheden verricht via de onderneming, waarvan hij/zij tenminste de helft van de aandelen of een zodanig aantal bezit dat hij/zij niet tegen zijn wil door de aandeelhouders- vergadering kan worden ontslagen.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden voor project management en bemiddeling ONA B.V.

Artikel III. Totstandkoming van een Overeenkomst

 1. Alle Aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop zij zijn gedaan, zijn vrijblijvend. Alle bij een Aanbieding verstrekte informatie en / of specificaties, gelden steeds bij benadering en zijn voor ONA slechts bindend, indien dit in die Aanbieding uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.
 2. De Opdrachten tussen ONA en Opdrachtgever dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd, middels ondertekening van de Offerte. Als schriftelijke bevestiging uitblijft en de Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat ONA een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst, dan geldt de inhoud van de ter zake laatst uitgebrachte Aanbieding als de overeengekomen Overeenkomst. Nadere mondelinge afspraken binden ONA eerst nadat deze door ONA schriftelijk (waaronder ook e-mail) zijn bevestigd.
 3. Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst wordt pas van kracht nadat deze door ONA schriftelijk is bevestigd.
 4. De door ONA opgegeven prijzen gelden als richtprijs, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Als zich, niet aan ONA toerekenbare, kostenverhogende omstandigheden voordoen, behoudt ONA zich het recht voor deze door te berekenen aan de Opdrachtgever. Verwachte prijsstijgingen worden zo snel mogelijk aan de Opdrachtgever gemeld.

Artikel IV. Wijze van facturering

 1. Als een partij bij een Overeenkomst
  a) wordt ontbonden of geliquideerd;
  b) haar faillissement wordt aangevraagd of deze zelf aanvraagt;
  c) failliet is verklaard of surseance van betaling verzoekt of wordt verleend; dan wel
  d) in verzuim geraakt met de nakoming van (enig deel van) de Overeenkomst nadat zij door de andere partij hiertoe in gebreke is gesteld, en de in gebreke gestelde partij het gebrek niet herstelt binnen tien werkdagen na datum van ingebrekestelling; is de andere partij, niettegenstaande haar rechten op grond van de bestaande wet en regelgeving, gerechtigd de Overeenkomst, zonder vergoeding van enige schade ter zake, met onmiddellijke ingang ten aanzien van de in verzuim verkerende partij te beëindigen.   
 2. Als nakoming door één van de partijen onmogelijk is wegens overmacht, hebben partijen het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder tot enige vergoeding van schade verplicht te zijn, indien de overmacht langer voortduurt dan veertien dagen.
 3. De vergoeding voor prestaties die de Opdrachtgever op het moment van de beëindiging reeds heeft ontvangen en bedragen die ONA vóór de beëindiging aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd, dan wel bedragen die de Opdrachtgever aan ONA verschuldigd zal worden als omschreven in artikel IV lid 2, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan ONA verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

Artikel VII. Aansprakelijkheid

 1. Met uitzondering van aansprakelijkheden die wettelijk niet uitgesloten kunnen worden is ONA nooit aansprakelijk voor:
  a) schade veroorzaakt door toedoen en/of nalaten van de Bemiddelde Opdrachtnemer of uitvoerende dienstverleners waarmee ONA op verzoek van Opdrachtgever samen werkt;
  b) schade ontstaan door toedoen van bezoekers van een evenement;
  c) schade veroorzaakt door toedoen en/of nalaten van de Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot schade die is ontstaan doordat de Opdrachtgever onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt of verborgen gebreken aan door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken of ruimten of door verborgen gebreken in de materialen die in het kader van de Overeenkomst worden gebruikt;d) schade die is ontstaan als gevolg van het opvolgen van een instructie van Opdrachtgever;
  e) schade aan zaken van de Opdrachtgever die ONA in het kader van de Overeenkomst onder zich heeft;
  f) indirecte dan wel gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen.
 2. Aansprakelijkheid van ONA is uitsluitend aan de orde wanneer er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst waarbij deze tekortkoming het directe gevolg is van gebrek aan zorgvuldigheid van ONA, die in redelijkheid van ONA verwacht mocht worden of als er sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van ONA.
 3. ONA heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, om de gevolgen van zijn eventuele tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
 4. Eventuele aansprakelijkheid voor schade van ONA is per gebeurtenis beperkt tot het meerdere van:
  a) Het bedrag dat de verzekering van ONA uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van ONA onder de betreffende verzekering, dan wel;
  b) Als ONA niet is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, maximaal het bedrag van de vergoeding die ONA voor zijn dienstverlening heeft ontvangen in de zes maanden voorafgaand aan het schadetoebrengende feit en met betrekking tot het project waarin het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan.
 5. Voorwaarde voor enige aansprakelijkheid van ONA is steeds dat de Opdrachtgever een volgens hem aan ONA toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan ONA heeft gemeld. Iedere aansprakelijkheid van ONA vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de Overeenkomst is vervuld.

Artikel VIII. Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van ONA, zal ONA hiervan melding maken aan Opdrachtgever en zullen zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmacht toestand voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ONA onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor zijn risico behoort te komen, inclusief: weersomstandigheden die van dien aard zijn dat zij aan uitvoering van de overeenkomst in de weg staan; niet, niet volledige en/of vertraagde levering van toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was (waaronder maar niet beperkt tot de intrekking, beperking of aanpassing van vergunningen) bijzondere maatschappelijke gebeurtenissen, waaronder, maar niet beperkt tot, nationale rouw, die ONA in redelijkheid kunnen doen besluiten dat het evenement / de dienstverlening / de activiteit geen doorgang kan vinden, diefstal, defecten aan machines, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enige daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard.

Artikel IX. Geheimhouding

 1. ONA de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partijen, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een Aanbieding of Overeenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. ONA is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van de schending van een geheimhoudingsplicht door de Opdrachtnemer.

Artikel X. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met de rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waar ONA is gevestigd.

DEEL II: BEMIDDELING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN PERSONEN EN BEDRIJVEN

Artikel XI. Procedure van bemiddeling

 1. ONA verricht zijn Bemiddeling enerzijds op basis van de door Opdrachtgever aan ONA verstrekte wensen omtrent de aard en expertise van Opdrachtnemer en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de te verstrekken opdracht en anderzijds op basis van de bij ONA bekende aard en expertise van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever zal aan ONA alle door ONA noodzakelijk geachte gegevens ter uitvoering van de Bemiddeling verschaffen en al datgene doen wat redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is om correcte uitvoering van de Bemiddeling door ONA mogelijk te maken. Te late aanlevering van de gegevens door Opdrachtgever kan leiden tot opschorting van de termijn voor oplevering van de Bemiddeling.
 2. ONA kan naast een Bemiddelende rol in het bijeenbrengen van partijen ook een rol spelen in het verkennen en schetsen van mogelijke afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De rol van ONA ter zake is beperkt tot het faciliteren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. ONA is geen partij bij de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de beoordeling of de voorgestelde afspraken tegenmoet komen aan de respectievelijke behoeften van Opdrachtgever en Opdrachtnemer en ONA aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 3. De Opdrachtgever stelt ONA schriftelijk op de hoogte als de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht/aanneming van werk aangaan, als de Opdrachtnemer is afgewezen voor de opdracht of als er een arbeidsverhouding wordt aangegaan.

DEEL III: PROJECTMANAGEMENT EN ONTWIKKELING VAN EVENEMENTEN

Artikel XII. Uitvoering van de overeenkomst voor projectmanagement en evenement ontwikkeling

 1. ONA is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht vorm te geven voor zover het slechts de uitvoering en niet de kern van de Overeenkomst of het overeengekomen resultaat daarvan betreft. ONA mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen.
 2. In geval van bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van goederen die ONA door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal ONA dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen goederen aanwendt.
 3. Als door partijen een termijn is overeengekomen voor de oplevering van de Overeenkomst zal deze termijn nooit gelden als een fatale termijn, tenzij de oplevering van de Overeenkomst expliciet aan een bepaalde datum is gebonden (bijvoorbeeld bij de organisatie van een evenement).
 4. De opgave door Opdrachtgever van (de juistheid van) maten, specificaties en/of andere informatie samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst  komt voor risico van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever zorgt zelf voor de aanvraag van vergunningen, goedkeuring van ontwerpen, het voldoen aan technische-, bouwkundige- of brandveiligheidsvoorschriften. Opdrachtgever beoordeelt of de plannen van de Opdrachtgever aan geldende voorschriften voldoen. Als Partijen in afwijking van het voorgaande in dit artikel overeenkomen dat ONA een vergunning of goedkeuring zal aanvragen zal ONA zich hiertoe inspannen, maar zal zij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het  resultaat. Het niet verkrijgen van vergunningen zal er niet toe leiden dat reeds verrichte werkzaamheden niet vergoed zullen worden.
 6. Als Opdrachtgever derden inschakelt, of ONA verzoekt derden in te schakelen, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, gebeurt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 7. Werkzaamheden die niet genoemd worden in de Offerte worden beschouwd als meerwerk en zullen door ONA afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel XIII. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zal aan ONA alle door ONA noodzakelijk geachte gegevens ter uitvoering van de Overeenkomst verschaffen en al datgene doen wat redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is om correcte uitvoering van de Overeenkomst door ONA mogelijk te maken. Te late aanlevering van de gegevens door Opdrachtgever kan leiden tot opschorting van de termijn voor oplevering van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat door hem ter beschikking gestelde zaken, materialen en locatie voldoen aan redelijkerwijs daaraan te stellen veiligheidseisen. Opdrachtgever zal voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten, medewerkers en bezoekers van een krachtens een Overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Als Opdrachtgever en ONA afspraken hebben gemaakt over zulke maatregelen, is ONA gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden volgens ONA daartoe nopen.
 3. Als Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt of heeft genomen om een veilige uitvoering van de Overeenkomst te garanderen, is ONA gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met ONA overeengekomen opdrachtsom.
 4. 4. De Opdrachtgever zal, indien de Overeenkomst wordt uitgevoerd op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, zorg te dragen voor de aanwezigheid van verlichting, gas, water en elektriciteit op deze locatie, zulks voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 5. Als ONA met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit (zodat sprake is van meerdere Opdrachtgevers), waarbij deze (rechts-)personen tegenover ONA ieder dezelfde prestatie(s) verschuldigd zijn, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst jegens ONA voortvloeien.
 6. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met zijn werkzaamheden en/of handelen en/of nalaten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder ook wordt begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. Opdrachtgever zorgt er bovendien voor dat de door ONA bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door ONA ter beschikking gestelde zaken in de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd. Opdrachtgever verstrekt afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op eerste verzoek aan ONA.
 7. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdrachten ter zake van het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.
 8. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor alle in verband met de uitvoering van de overeenkomst gedane reclame-uitingen, promotionele uitingen (waaronder maar niet beperkt tot advertenties), ontwikkelde promotionele concepten of ideeën, uitnodigingen voor evenementen / activiteiten, et cetera, ongeacht of Opdrachtgever daarover door ONA is geadviseerd en tevens ongeacht of een en ander geheel of gedeeltelijk door ONA is uitgevoerd.
 9. Opdrachtgever vrijwaart ONA voor alle aanspraken van derden (waaronder, maar niet beperkt tot, deelnemers aan en bezoekers van evenementen / activiteiten) ter zake tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door deze derden geleden schade, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van ONA of haar leidinggevende medewerkers.

Artikel XIV. Eigendomsvoorbehoud en rechten voortvloeiend uit de Overeenkomst

 1. Alle door ONA in het kader van de Overeenkomst beschikbaar gestelde zaken blijven eigendom van ONA totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ONA gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. ONA is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft op te schorten totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel totdat voor voldoening van de vorderingen door Opdrachtgever zekerheid is gesteld.
 3. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom, inclusief maar niet beperkt tot eventuele (schets) ontwerpen, (veiligheids)plannen, rapportages, formats, concepten en grafische vormgeving bij ONA. De in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werktekeningen, prototypes, maquettes, ontwerpschetsen, beelddragers of andere materialen of bestanden blijven eigendom van ONA ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld.
 4. Door het in het kader van de Overeenkomst aan ONA ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan ONA deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs vereist is. Opdrachtgever garandeert dat aan ONA verstrekte materialen en werken geen inbreuk maken op enige rechten van derden en vrijwaart ONA van vorderingen, van welke aard dan ook, van derden dienaangaande.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van ONA het resultaat van de Overeenkomst opnieuw te gebruiken of anders te gebruiken dan voor het overeengekomen doel zoals omschreven in de Overeenkomst.
 6. ONA is te allen tijde gerechtigd alle ideeën, voorstellen, concepten, methoden, etc. die samenhangen met of voortvloeien uit de Overeenkomst en de daaronder geleverde producten of diensten, op elke wijze dan ook (verder) te exploiteren of anderszins te gebruiken.
 7. ONA behoudt zich het recht voor het resultaat van de Overeenkomst te gebruiken voor promotiedoeleinden en volgende opdrachten. Tenzij de Overeenkomst zich er niet toe leent is ONA gerechtigd haar naam, erop of erbij, te laten vermelden of verwijderen.
 8. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch ONA noch de Opdrachtgever jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen of gegevens, met uitzondering van die zaken die partijen over en weer aan elkaar ter beschikking hebben gesteld in de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel XV. Levering van Goederen

 1. Aflevering van goederen geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de koopprijs van de goederen niet inbegrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.
 2. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen gaat over op Opdrachtgever bij aflevering aan Opdrachtgever of, indien er gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, deze vervoerder.
 3. ONA zal de goederen verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke maatstaven. Als Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking voorschrijft, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.

Artikel XVI. Annuleringsregeling

 1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere motivering te annuleren onder de voorwaarde dat Opdrachtgever afhankelijk van de periode tot aan het geplande aanvangsmoment, het hiernavolgende percentage van de voor volledige opdrachtsom aan ONA, vergoedt:
  i. Tussen 12 – 9 maanden voor het geplande aanvangsmoment: 10%
  ii. Tussen 9 – 6 maanden voor het geplande aanvangsmoment: 25%
  iii. Tussen 6 – 3 maanden voor het geplande aanvangsmoment: 50
  iv. Tussen 3 – 1 maanden voor het geplande aanvangsmoment: 75%
  v. Vanaf 1 maand voor het geplande aanvangsmoment 100%
 2. Als ONA kan aantonen dat de door haar gemaakte kosten en aangegane betalingsverplichtingen de hiervoor genoemde bedragen te boven gaan zal Opdrachtgever al deze kosten en betalingsverplichtingen aan ONA vergoeden.